OPĆI UVJETI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA
OPĆE ODREDBE
Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se na osobne podatke koji se nalaze na web stranici i koji su
korištenjem web stranice obrađeni, odnosno prikupljeni i pohranjeni od strane Tvrtka Haljine Bariba
j.d.o.o.Trg A.Starčevića 7 10000 Zagreb od korisnika fizičke osobe kao ispitanika. Tvrtka osobne podatke
prikuplja radi sklapanja i ispunjenja ugovora o kupoprodaji, evidencije ostvarenih narudžbi kupaca,
jedinstvene identifikacija korisnika, analize poslovanja, marketinga, provedbe sustava nagrađivanja,
dostave proizvoda, izrade dokumentacije vezane za kupoprodaju, tehničke podrške te autorizacije
plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica.
Tvrtka kao pružatelj usluga web stranice zauzima se za zaštitu privatnosti i osobnih podataka. Mole se
korisnici da pročitaju Opće uvjete poslovanja kako bi lakše razumjeli koje podatke Tvrtka prikuplja te
kako i u koje svrhe ih koristi.
Ako korisnik ima bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, može se obratiti izravno Tvrtka
na adresu e-pošte info@haljinebariba.hr.
Mole se korisnici da pažljivo pročitaju Opće uvjete zaštite osobnih podataka. Davanjem osobnih
podataka putem web stranice i pristankom na Opće uvjete poslovanja putem web stranice korisnik
potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slažete s Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, te pristaje
na prikupljanje, obradu i korištenje svojih osobnih podataka u skladu s Općim uvjetima poslovanja.
Ukoliko se korisnik ne slaže s Općim uvjetima poslovanja i Općim uvjetima zaštite osobnih podataka,
dužan je napustiti i ne koristiti web stranicu.
Na sva pitanja koja nisu posebno uređena Općim uvjetima zaštite osobnih podataka primjenjuju se Opći
uvjeti poslovanja web stranice.

PROMJENE OPĆIH UVJETA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA
Tvrtka može izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete zaštite osobnih podataka u bilo kojem trenutku
objavljivanjem izmijenjenog teksta na web stranici. Izmjene i dopune Općih uvjeta zaštite osobnih
podataka stupaju na snagu odmah po objavi na web stranici.
Korisnik kao ispitanik odgovoran je i obvezan prije svakog davanja osobnih podataka pregledati i proučiti
važeće Opće uvjete zaštite osobnih podataka koji su dostupni na web stranici.

OSOBNI PODACI KOJI SE OBRAĐUJU I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
Na internetskoj stranici haljinebariba.hr, Tvrtka prikuplja sljedeće osobne podatke ispitanika: ime i
prezime, lozinka, broj telefona, adresa, adresa e-pošte, adresa slanja proizvoda, adresa slanja računa,
poštanski broj, grad, datum rođenja. Uvid u osobne podatke korisnika mogu imati, u izvršavanju svoga
djelokruga posla vezano za ugovore o kupoprodaji koje kupci sklapaju sa sljedeće osobe: pravne osobe
koje sudjeluju u izvršavanju ugovora o kupoprodaji kao što su dostavne službe, knjigovodstveni servisi,
informatička podrška, marketinška podrška, društva koja su povezana, javna tijela koja zahtijevaju
dostavu osobnih podataka u skladu sa propisima koji obvezuju, a o čemu Tvrtka vodi zbirke o osobnim
podacima.
Kupac daje suglasnost da Tvrtka može obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i
statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za
potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenja odnosa sa
kupcima te unapređenja usluga. navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja ugovora,
zaštite interesa korisnika i te sprječavanja eventualnih zloporaba, potrebe što boljeg uvida i
razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg
pružanja svih usluga koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika. Tvrtka će čuvati osobne
podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima poslovanja.
Tvrtka će osigurati da se osobni podaci korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu
administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup,
razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.
Tvrtka se obvezuje korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi
osiguralo da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.
Ukoliko korisnici zatraže ispravak ili brisanje njihovih osobnih podataka, Tvrtka će takve podatke
izmijeniti ili ukloniti.
Tvrtka potrebne osobne podatke prosljeđuje isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke
narudžbe kupca ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala.
Tvrtka ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke korisnika potrebne za plaćanje putem kartica.
Tvrtka će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima
poslovanja.
Voditelj zbirke osobnih podataka koji uspostavlja i vodi evidenciju je:
____Ivica Gadža______, Trg A.Starčevića 7 , 10000 Zagreb, adresa e-pošte: voditelj@haljinebariba.hr,**
broj telefona: _014577760__________.
*ukoliko nema imenovane osobe to je onda ososba odgovorna za zastupanje, tj. vlasnik ili direktor
** mail i broj telefona voditelja

Osobni podaci u zbirkama osobnih podataka su odgovarajuće zaštićeni od slučajne ili namjerne
zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena ili dostupa.
Voditelj zbirke osobnih podataka poduzeo je tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih
podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od
nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja te svake druge zlouporabe
i utvrdio je obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka na potpisivanje izjave o povjerljivosti.
Korisnik web stranice web-lokacija.hr ima pravo dobiti informacije o prikupljanju i obradi njegovih
osobnih podataka od voditelja zbirke osobnih podataka. Voditelj zbirke osobnih podataka dostaviti će
najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, svakom korisniku web stranice na njegov zahtjev,
odnosno zahtjev njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika:
dati potvrdu o tome da li se osobni podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne, dati obavijest u
razumljivom obliku o podacima koji se odnose na njega čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka,
omogućiti uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te uvid u osobne podatke sadržane u zbirci osobnih
podataka koji se odnose na njega te njihovo prepisivanje, dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih
podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se na njega odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku
svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka, dostaviti ispis podataka o tome
tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na
njega, dati obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka koja se na njega odnosi.
Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je na zahtjev korisnika web stranice, odnosno njegovih
zakonskih zastupnika ili punomoćnika dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su podaci
nepotpuni, netočni ili neažurni.
Neovisno o zahtjevu korisnika web stranice u slučaju ako voditelj zbirke osobnih podataka utvrdi da su
osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, isti će ih sam dopuniti ili izmijeniti.
O izvršenoj dopuni, izmjeni ili brisanju osobnih podataka voditelj zbirke osobnih podataka dužan je
najkasnije u roku od 30 dana izvijestiti osobu na koju se osobni podaci odnose i primatelje osobnih
podataka.
Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici kao što su otvaranje korisničkog računa,
korištenje internetske prodavaonice, ispunjavanje anketa, komentara, objavljivanje sadržaja,
sudjelovanje u natjecanjima ili nagradnim igrama, slanje povratnih informacija, traženje informacija o
uslugama, javljanje na oglas za posao, Tvrtka može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih
osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja dodatnih osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti
Opće uvjete zaštite osobnih podataka i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke.
Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni.
Ako korisnik ne pruži obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno
uključivanje u tu aktivnost.
Tvrtka prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućilo korištenje usluga i aktivnosti
putem web stranice, unaprijedilo rad web stranice, stvorilo bazu podataka korisnika u svrhu
unapređenja usluge i/ili marketinga, kontaktiralo korisnike radi dostave marketinških obavijesti,

poboljšalo oglašivačke i promocijske aktivnosti te analiziralo upotrebu internetske stranice. Također,
osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka te
uspostavljanje kontakta s korisnicima.
Davanjem osobnih podataka i prihvaćanjem Općih uvjeta zaštite osobnih podataka korisnik pristaje da
ga Tvrtka i osobe navedene u ovim Općim uvjetima poslovanja, obavještavaju o svojim promotivnim
aktivnostima, proizvodima i uslugama.

DAVANJE OSOBNIH PODATAKA
Davanjem osobnih podataka temeljem Općih uvjeta zaštite osobnih podataka korisnik pristaje da
njegove osobne podatke Tvrtka daje na korištenje osobama povezanim sa istim u svrhu marketinga,
provođenja marketinških i promotivnih aktivnosti te dostavljanja marketinških obavijesti.
Ikakvo drugo davanje osobnih podataka trećim osobama može se izvršiti isključivo u skladu sa zakonskim
propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

DOPUNE I ISPRAVCI OSOBNIH PODATAKA
Tvrtka smatra da svaki ispitanik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih
osobnih podataka. Ako korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani,
može kontaktirati slanjem e-poruke na info@web-lokacija.hr te zatražiti odgovarajuću dopunu, izmjenu
ili brisanje osobnih podataka.
Tvrtka preporučuje korisnicima da u slučaju promjene osobnih podataka, iste što prije ažuriraju.
Također, korisnici mogu zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o korisničkom računu.

ZAŠTITA PODATAKA
Tvrtka iznimno drži do zaštite osobnih podataka i poduzelo je različite mjere opreza u svrhu zaštite
osobnih podataka korisnika. Korisnik osobnim podacima na web stranici može pristupiti pomoću lozinke
i adrese e-pošte.

POVJERLJIVOST PODATAKA TREĆIH OSOBA
Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Tvrtka
prikuplja od ispitanika. Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice imaju vlastite
izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja. Ako preko web
stranice korisnik posjeti jednu ili više drugih web stranica, preporučuje korisnicima da pregledaju izjavu o
povjerljivosti podataka te stranice. Tvrtka nije odgovorno za načine i uvjete rada trećih strana.

OSTALI PODACI
Osim osobnih podataka, Tvrtka može od korisnika zatražiti i druge podatke kojima se iste ne može
identificirati, te se ne smatraju osobnim podacima (primjerice podatke o načinu korištenja stranica,
računalu, internetskom poslužitelju, preferencijama, hobijima, interesima, aktivnostima), a koje
omogućuju kvalitetnije, preciznije i osobnije odabiranje podataka za korisnike, unapređenje web
stranice te dodatno usmjeravanje i prilagođavanje njezinih sadržaja korisnicima. Na temelju tih podataka
Tvrtka saznaje informacije o tome koji su sadržaji najpopularniji među kojim korisnicima.